Uslovi i odredbe

Uslovi i odredbe su poslednji put ažurirani 28.02.2023

1. Uvod

Ovi Uslovi i odredbe se primenjuju na ovu veb stranicu i na transakcije u vezi sa našim proizvodima i uslugama. Možda ćete biti vezani dodatnim ugovorima koji se odnose na vaš odnos sa nama ili bilo koje proizvode ili usluge koje dobijate od nas. Ako su bilo koje odredbe dodatnih ugovora u suprotnosti sa bilo kojim odredbama ovih Uslova, odredbe ovih dodatnih ugovora će kontrolisati i imati prednost.

2. Obavezivanje

Registrovanjem na ovoj veb stranici, pristupom ili korišćenjem na drugi način, saglasni ste da budete obavezani ovim Odredbama i uslovima navedenim u nastavku. Samo korišćenje ove veb stranice podrazumeva poznavanje i prihvatanje ovih Uslova. U nekim posebnim slučajevima, takođe možemo tražiti od vas da se izričito složite.

3. Elektronska komunikacija

Korišćenjem ove veb stranice ili komuniciranjem sa nama elektronskim putem, slažete se i potvrđujete da možemo komunicirati sa vama elektronskim putem na našoj veb stranici ili slanjem e-pošte vama, i saglasni ste da svi ugovori, obaveštenja, otkrivanja i druga komunikacija koja pružamo vam elektronskim putem da ispunite sve zakonske zahteve, uključujući ali ne ograničavajući se na zahtev da takva komunikacija treba da bude u pisanoj formi.

4. Intelektualna svojina

Mi ili naši davaoci licenci posedujemo i kontrolišemo sva autorska prava i druga prava intelektualne svojine na veb lokaciji i podatke, informacije i druge resurse prikazane ili dostupne na veb lokaciji.

4.1 Sva prava su zadržana

Osim ako određeni sadržaj ne nalaže drugačije, vi ste nije dodeljena licenca ili bilo koje drugo pravo na osnovu autorskih prava, žiga, patenta ili drugih prava intelektualne svojine. To znači da nećete koristiti, kopirati, reprodukovati, izvoditi, prikazivati, distribuirati, ugrađivati u bilo koji elektronski medij, menjati, obrnuti inženjering, dekompilirati, prenositi, preuzimati, prenositi, monetizovati, prodavati, plasirati ili komercijalizovati bilo koje resurse na ovoj veb stranici u bilo kom obliku, bez naše prethodne pismene dozvole, osim i samo u meri u kojoj je drugačije propisano propisima obaveznog zakona (kao što je pravo na citiranje).

5. Imovina trećih strana

Naša veb lokacija može da sadrži hiperveze ili druge reference na veb stranice drugih strana. Ne pratimo niti pregledavamo sadržaj veb lokacija drugih strana na koje su povezane veze sa ove veb stranice. Proizvodi ili usluge koje nude drugi veb-sajtovi podležu važećim Uslovima i odredbama tih trećih strana. Mišljenja izražena ili materijali koji se pojavljuju na tim veb lokacijama ne moraju nužno biti podeljeni ili podržani od nas. Nećemo biti odgovorni za bilo kakvu praksu privatnosti ili sadržaj ovih sajtova. Vi snosite sve rizike povezane sa korišćenjem ovih veb stranica i svih povezanih usluga trećih strana. Nećemo prihvatiti nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu na bilo koji način, bez obzira na to da je nastala, kao rezultat vašeg otkrivanja ličnih podataka trećim licima.

6. Odgovorno korišćenje

Posetom našeg veb-sajta saglasni ste da ćete ga koristiti samo u svrhe predviđene i dozvoljene ovim Uslovima, svim dodatnim ugovorima sa nama i važećim zakonima, propisima i opšteprihvaćenim onlajn praksama i smernicama industrije. Ne smete da koristite našu veb stranicu ili usluge da biste koristili, objavljivali ili distribuirali bilo koji materijal koji se sastoji od (ili je povezan sa) zlonamernim računarskim softverom; koristiti podatke prikupljene sa naše veb stranice za bilo koju direktnu marketinšku aktivnost ili sprovoditi bilo koje sistematske ili automatizovane aktivnosti prikupljanja podataka na našoj veb stranici ili u vezi sa njom. Učestvovanje u bilo kojoj aktivnosti koja uzrokuje, ili može prouzrokovati štetu na veb stranici ili koja ometa rad , dostupnost ili pristupačnost veb stranice je strogo zabranjena.

7. Registracija

Možete se registrovati za nalog na našoj veb stranici. Tokom ovog procesa, možda ćete morati da izaberete lozinku. Odgovorni ste za održavanje poverljivosti lozinki i informacija o nalogu i saglasni ste da nećete deliti svoje lozinke, informacije o nalogu ili zaštićeni pristup našoj veb stranici ili uslugama sa bilo kojom drugom osobom. Ne smete dozvoliti bilo kojoj drugoj osobi da koristi vaš nalog za pristup veb lokaciji jer ste vi odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju korišćenjem vaših lozinki ili naloga. Morate nas odmah obavestiti ako saznate za bilo kakvo otkrivanje vaše lozinke. Nakon ukidanja naloga, nećete pokušavati da registrujete novi nalog bez naše dozvole.

8. Politika refundiranja i povraćaja

8.1 Pravo na odustajanje

Imate pravo da odustanete od ovog ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Period za povlačenje ističe nakon 14 dana od dana zaključenja ugovora. povlačenja, morate nas obavestiti o svojoj odluci da odustanete od ovog ugovora nedvosmislenom izjavom (na primer, pismom poslatim poštom, faksom ili e-poštom). Naše kontakt podatke možete pronaći ispod. Možete koristiti priloženi model obrazac za povlačenje, ali to nije obavezno. Ako koristite ovu opciju, mi ćemo vam bez odlaganja poslati potvrdu o prijemu takvog povlačenja na trajnom mediju (na primer putem e-pošte). roka za povlačenje, dovoljno je da pošaljete svoju poruku u vezi sa ostvarivanjem prava na odustajanje pre isteka perioda za povlačenje.

8.2 Efekti odustajanja

Ako odustanete od ovog ugovora, mi ćemo vam nadoknaditi sve uplate koje ste primili, uključujući troškove isporuke (sa izuzetkom dodatnih troškova koji proizilaze iz vašeg izbora vrste isporuke koja nije najjeftinija vrsta standardne isporuke koju nudimo), bez nepotrebnog odlaganja iu svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada obavešteni smo o vašoj odluci da odustanete od ovog ugovora. Mi ćemo izvršiti takvu nadoknadu koristeći isto sredstvo plaćanja koje ste koristili za početnu transakciju osim ako se izričito ne dogovorite drugačije; u svakom slučaju, nećete snositi nikakve naknade kao rezultat takve nadoknade. Ako ste zahtevali da počnete sa pružanjem usluga tokom perioda povlačenja, platićete nam iznos koji je proporcionalan onome što je obezbeđeno dok ne obavestite da nam odustanete od ovog ugovora, u poređenju sa potpunim pokrićem ugovora. Imajte na umu da postoje neki zakonski izuzeci od prava na povlačenje, pa se neki artikli stoga ne mogu vratiti ili zameniti. Obavestićemo vas da li se ovo primenjuje u vašem konkretnom slučaju.

9. Sadržaj koji ste objavili

Možemo da obezbedimo različite alate za otvorenu komunikaciju na našoj veb stranici, kao što su komentari na blogovima, postovi na blogu, forumi, oglasne table, ocene i recenzije i razne usluge društvenih medija. Možda neće biti izvodljivo da pregledamo ili nadgledamo sav sadržaj koji vi ili drugi možete da delite ili pošaljete na ili preko naše veb stranice. Međutim, zadržavamo pravo da pregledamo sadržaj i da nadgledamo svu upotrebu i aktivnosti na našoj veb stranici, kao i da uklonimo ili odbijemo bilo koji sadržaj prema sopstvenom nahođenju. Objavljivanjem informacija ili na drugi način korišćenjem bilo kog alata za otvorenu komunikaciju kao što je pomenuto, saglasni ste da će vaš sadržaj biti u skladu sa ovim Uslovima i odredbama i da ne sme biti nezakonit ili nezakonit ili kršiti zakonska prava bilo koje osobe.

10. Podnošenje ideja

Ne dostavljajte ideje, pronalaske, autorska dela ili druge informacije koje se mogu smatrati vašom intelektualnom svojinom koju biste želeli da nam predstavite osim ako prethodno nismo potpisali ugovor u vezi sa intelektualnom svojinom ili ugovor o neotkrivanju podataka. Ako nam to otkrijete bez takvog pismenog sporazuma, dajete nam svetsku, neopozivu, neekskluzivnu, besplatnu licencu za korišćenje, reprodukciju, skladištenje, prilagođavanje, objavljivanje, prevod i distribuciju vašeg sadržaja u bilo kom postojećem ili budućem mediju.

11. Prestanak korišćenja

Možemo, prema sopstvenom nahođenju, u bilo kom trenutku da izmenimo ili obustavimo pristup, privremeno ili trajno, veb stranici ili bilo kojoj usluzi na njoj. Saglasni ste da nećemo biti odgovorni prema vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu takvu modifikaciju, suspenziju ili prekid vašeg pristupa ili korišćenja veb-sajta ili bilo kog sadržaja koji ste možda podelili na veb-sajtu. Nećete imati pravo na bilo kakvu nadoknadu ili drugu isplatu, čak i ako su određene funkcije, podešavanja i/ili bilo koji Sadržaj na koji ste doprineli ili na koji ste se oslanjali trajno izgubljeni. Ne smete da zaobiđete ili zaobiđete, niti da pokušate da zaobiđete ili zaobiđete bilo koje mere ograničenja pristupa na našoj veb stranici.

12. Garancije i odgovornost

Ništa u ovom odeljku neće ograničiti ili isključiti bilo koju garanciju koja je implicirana zakonom da bi bilo nezakonito ograničiti ili isključiti. Ova veb lokacija i sav sadržaj na veb lokaciji se pružaju na osnovu „kao što je“ i „kako je dostupno“ i mogu uključivati netačnosti ili štamparske greške. Izričito se odričemo svih garancija bilo koje vrste, bilo izričite ili implicirane, u pogledu dostupnosti, tačnosti ili potpunosti Sadržaja. Ne garantujemo da:

  • ova veb stranica ili naš sadržaj će zadovoljiti vaše zahteve;
  • ova veb lokacija će biti dostupna neprekidno, blagovremeno, bezbedno ili bez grešaka.

Ništa na ovoj veb stranici ne predstavlja niti treba da predstavlja pravni, finansijski ili medicinski savet bilo koje vrste. Ako vam je potreban savet, konsultujte se sa odgovarajućim profesionalcem. Sledeće odredbe ovog odeljka će se primenjivati u najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom i neće ograničiti ili isključiti našu odgovornost u vezi sa bilo kojim pitanjem za koje bi za nas bilo nezakonito ili nezakonito ograničiti ili isključiti našu odgovornost. Ni u kom slučaju nećemo biti odgovorni za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu (uključujući bilo kakvu štetu zbog gubitka profita ili prihoda, gubitak ili oštećenje podataka, softvera ili baze podataka, ili gubitak ili štetu na imovini ili podacima) koju ste napravili vi ili bilo koja treća osoba strana, koja proističe iz vašeg pristupa našoj veb stranici ili njenog korišćenja. Osim u meri u kojoj je u bilo kom dodatnom ugovoru izričito navedeno drugačije, naša maksimalna odgovornost prema vama za svu štetu koja proističe iz ili u vezi sa veb-sajtom ili bilo kojim proizvodima i uslugama koje se prodaju ili prodaju putem veb stranice, bez obzira na oblik pravne radnje koja nameće odgovornost (bilo da je u pitanju ugovor, pravičnost, nemar, nameravano ponašanje, delikt ili na neki drugi način) biće ograničen na ukupnu cenu koju ste nam platili za kupovinu takvih proizvoda ili usluga ili korišćenje vebsajt. Takvo ograničenje će se primenjivati u celini na sve vaše zahteve, radnje i uzroke tužbe svake vrste i prirode.

13. Privatnost

Da biste pristupili našoj veb stranici i/ili uslugama, možda ćete morati da navedete određene informacije o sebi kao deo procesa registracije. Saglasni ste da će sve informacije koje pružite uvek biti tačne, tačne i ažurne. Razvili smo politiku za rešavanje bilo kakvih problema vezanih za privatnost. Za više informacija pogledajte našu Izjavu o privatnosti i našu Politiku kolačića.

14. Pristupačnost

Posvećeni smo tome da sadržaj koji pružamo učinimo dostupnim osobama sa invaliditetom. Ako imate invaliditet i ne možete da pristupite bilo kom delu naše veb stranice zbog svog invaliditeta, molimo vas da nam date obaveštenje uključujući detaljan opis problema na koji ste naišli. Ako se problem može lako identifikovati i rešiti u skladu sa industrijskim standardnim alatima i tehnikama informacione tehnologije, mi ćemo ga odmah rešiti.

15. Ograničenja izvoza / Zakonska usklađenost

Pristup veb lokaciji sa teritorija ili zemalja u kojima je zabranjen sadržaj ili kupovina proizvoda ili usluga koji se prodaju na veb stranici je zabranjen. Ne smete da koristite ovu veb stranicu kršeći izvozne zakone i propise Srbije.

16. Dodeljivanje

Ne možete ustupiti, preneti ili podugovarati bilo koje od svojih prava i/ili obaveza prema ovim Uslovima i odredbama, u celini ili delimično, bilo kojoj trećoj strani bez našeg prethodnog pismenog pristanka. Svaki navodni zadatak kojim se krši ovaj odeljak biće ništavan.

17. Kršenja ovih Uslova

Ne dovodeći u pitanje naša druga prava prema ovim Uslovima i odredbama, ako na bilo koji način prekršite ove Odredbe i uslove, možemo preduzeti mere koje smatramo prikladnim za rešavanje kršenja, uključujući privremenu ili trajnu suspenziju vašeg pristupa veb stranici, kontaktiranje vašeg provajdera internet usluga da zatražite da vam blokiraju pristup veb lokaciji i/ili da pokrene pravni postupak protiv vas.

18. Obeštećenje

Saglasni ste da ćete nas obeštetiti, braniti i držati nas bezopasnim, od i protiv svih potraživanja, obaveza, šteta, gubitaka i troškova, koji se odnose na vaše kršenje ovih Uslova i važećih zakona, uključujući prava intelektualne svojine i prava na privatnost. Odmah ćete nam nadoknaditi našu štetu, gubitke, troškove i izdatke koji se odnose na ili proizilaze iz takvih potraživanja.

19. Odricanje

Propust da se sprovede bilo koja od odredbi navedenih u ovim odredbama i uslovima i bilo kom Ugovoru, ili neiskorišćenje bilo koje opcije za raskid, neće se tumačiti kao odricanje od takvih odredbi i neće uticati na valjanost ovih odredbi i uslova ili bilo kog Sporazum ili bilo koji njegov deo, ili pravo nakon toga da se sprovede svaka odredba.

20. Jezik

Ovi Uslovi će se tumačiti i tumačiti isključivo na srpskom jeziku. Sva obaveštenja i prepiska biće pisani isključivo na tom jeziku.

21. Čitav sporazum

Ovi Uslovi i odredbe, zajedno sa našom izjavom o privatnosti i politikom kolačića, čine ceo ugovor između vas i BRANKOR DOO u vezi sa vašim korišćenjem ove veb stranice.

22. Ažuriranje ovih Uslova

Možemo s vremena na vreme ažurirati ove Uslove i odredbe. Vaša je obaveza da povremeno proveravate ove Uslove i odredbe za promene ili ažuriranja. Datum naveden na početku ovih Odredbi i uslova je poslednji datum revizije. Promene ovih Uslova i Odredbi će stupiti na snagu nakon što takve promene budu objavljene na ovoj veb stranici. Vaše dalje korišćenje ove veb stranice nakon objavljivanja izmena ili ažuriranja smatraće se obaveštenjem o vašem prihvatanju da se pridržavate ovih Odredbi i uslova.

23. Izbor zakona i nadležnosti

Ovi Uslovi se primenjuju na zakone Srbije. Svi sporovi u vezi sa ovim Uslovima su u nadležnosti sudova u Srbiji. Ako sud ili drugi organ utvrdi da je bilo koji deo ili odredba ovih Odredbi i uslova nevažeći i/ili neprimenljivi prema važećem zakonu, takav deo ili odredba će biti modifikovana, obrisana i/ili primenjena u maksimalno dozvoljenom obimu kako bi se daju na snagu svrhu ovih Uslova i odredbi. Ostale odredbe neće biti pogođene.

24. Kontakt informacije

Ova veb stranica je u vlasništvu i kojom upravlja BRANKOR DOO. Možete nas kontaktirati u vezi sa ovim Uslovima i odredbama tako što ćete nam pisati ili poslati e-poštu na sledeću adresu:
Srbija, Niš, Nikola Tesla, Petra Kočića 9

25. Preuzimanje

Takođe možete preuzeti naše Uslove i odredbe kao PDF.